Online ebook

Top Best Epub Readers

[Ebook] Supernova Era By Liu Cixin – Eiyo.us

Supernova EraFrom Cixin Liu, The New York Times Bestselling And Hugo Award Winning Author Of The Three Body Problem,comes A New Science Fiction Masterpiece In Those Days, Earth Was A Planet In Space In Those Days, Beijing Was A City On Earth On This Night, History As Known To Humanity Came To An EndEight Light Years Away, A Star Has Died, Creating A Supernova Event That Showers Earth In Deadly Levels Of Radiation Within A Year, Everyone Over The Age Of Thirteen Will DieAnd So The Countdown Begins Parents Apprentice Their Children And Try To Pass On The Knowledge They Ll Need To Keep The World RunningBut The Last Generation May Not Want To Carry The Legacy Of Their Parents World And Though They Imagine A Better, Brighter World, They May Bring About A Future So Dark Humanity Won T Survive

[Ebook] Supernova Era By Liu Cixin – Eiyo.us
 • Hardcover
 • 352 pages
 • Supernova Era
 • Liu Cixin
 • English
 • 15 April 2017
 • 1250306035

  10 thoughts on “[Ebook] Supernova Era By Liu Cixin – Eiyo.us


 1. says:

  In those days, Earth was a planet in space.In those days, Beijing was a city on Earth.On this night, history as known to humanity came to an end Supernova Era is a book from bestselling author Cixin Liu, author of award winning The Three Bodies Problem novel I ve heard a lot about him and was very excited to read some of his work, although I must admit I was a bit scared of too much complicated science in his book But in the case of Supernova Era, it is no problem at all There s not much h In those days, Earth was a planet in space.In those days, Beijing was a city on Earth.On this night, history as known to humanity came to an end Supernova Era is a book from bestselling author Cixin Liu, author of award winning The Three Bodies Problem novel I ve heard a lot about him and was very excited to read some of his work, although I must admit I was a bit scared of too much complicated science in his book But in the case of Supernova Era, it is no problem at all There s not much hard science here, it slike dystopian political fiction in fact We have a dying star here, yes, but it s only the beginning of the whole story The Earth is showered by the deadly radiation from the supernova, and although at first, everything seemed fine, people soon found out about grievous consequences of this event All humankind has left then a year to live, except children under thirteen, who have higher cell regenerating abilities Is it possible to prepare children to take reign over the world in less than a year Can you expect from teenager to learn in a few months for a job his parents spend years of studies and hard work to master But nothing else could be done The adults try to introduce children into their complicated world as best as they can in given time hoping it would be enough No one could predict how the children s world would look like From the first pages, I was fascinated by this book The author has an exceptional talent to describe a tedious and complicated physical and chemical process as if it was poetry Prologue about dying star was written so beautifully I could read it all day The first half of the book, I practically devoured, waiting with the heat on my cheeks for the moment, when the adults finally leave the Earth to children How will they cope all by themselves As expected, the first hours of Supernova Era were disastrous I, as a parent of a small child, could only imagine how terrible it would be to be forced to leave my baby for other children to care for Unfortunately, the further into the book, theboring and monotonous it got It is written as an emotionless report from the beginnings of a new era, so there is loads of very detailed description of similar situations and events There re not many distinctive characters in this book It slike a tale about nations and collectives then individuals The hardest part for me to read through were the events on Antarctica I won t go into details, because I don t want to spoil the plot for you It was literary over forty pages of sophisticated descriptions, going on and on I could really do without it, or at least with only half of it But it doesn t mean I didn t like the book, because I enjoyed it immensely I like the way the author showed us that children s minds are completely different from those of adults Because of that, all the efforts people of the common era put into preparing youngster to live in their world were doomed to failure from the very beginning Of course, the vision Xicin Liu is showing us is very troubling and unsettling, but still believable I ve heard it s not the best novel from this author and considering it was written before The Three Bodies Problem it s not surprising But I don t agree it s not the best book to start with I really enjoyed it, and I ll surely want to readfrom Xicin Liu I think it could also be suitable for people who aren t entirely sci fi fans If you like books like Lord of the Flies or Handmaid s Tale you should read Supernova Era too PL Tej nocy znana ludzko ci historia dobieg a ko ca Era Supernowej to ksi ka bestsellerowego autora Cixin Liu, kt rego powie Problem trzech cia zosta a nagrodzona presti ow nagrod Hugo Wiele dobrego s ysza am na temat tych ksi ek, wi c kiedy w r ce wpad a mi Era Supernowej by am bardzo podekscytowana, chocia r wnie nieco si obawia am, czy nie przyt oczy mnie ogrom w tk w naukowych W przypadku Ery Supernowej jednak nie ma z tym najmniejszego problemu Jest to bardziej antyutopia i fikcja polityczna ni science fiction Mamy to co prawda wybuchaj ce gwiazdy, ale to tylko wydarzenia, kt re daj pocz tek samej historii Do Ziemi dociera szkodliwe promieniowanie odleg ej o osiem lat wietlnych supernowej Pocz tkowo zdaje si , e nic z ego si nie sta o, wkr tce jednak okazuje si , e jego moc by a na tyle du a, by skazi ca planet Wszyscy ludzie s skazani na mier w przeci gu roku, z wyj tkiem dzieci do trzynastego roku ycia, kt rych wi ksza zdolno regeneracji kom rkowej pozwala zwalczy szkodliwe efekty Czy jest mo liwe, by w przeci gu kilku miesi cy przygotowa dzieci do tego, by przej y rz dy i stery wiata Czy mo na oczekiwa od trzynastolatk w, aby w rok przej y ca wiedz i umiej tno ci rodzic w, kt rym nauka tego zaj a lata studi w i wieloletni sta Jednak niewiele wi cej mo na zrobi Doro li wdra aj dzieci w sw j wiat na tyle na ile jest to mo liwe w tak kr tkim czasie z nadziej , e zapewni rasie ludzkiej przetrwanie Jednak aden z nich nie m g przewidzie , jak faktycznie b dzie wygl da wiat dzieci Od pierwszych stron by am zachwycona ksi k Wielkie wra enie wywar o na mnie to, w jak poetycki spos b autor opisuje procesy chemiczne i fizyczne zachodz ce na umieraj cej gwie dzie Co , co kojarzy mi si z nudnymi zjawiskami z podr cznika fizyki by o pokazane przepi knie, niczym najznakomitszy obraz Przez pierwsz po ow ksi ki przesz am b yskawicznie i z wypiekami na twarzy czeka am na to, co si stanie, gdy w ko cu tych doros ych zabraknie Jak dzieci sobie poradz w tej beznadziejnej sytuacji Pierwsze godziny Ery Supernowej by y straszliwe Ja, jako rodzic ma ego dziecka, mog sobie tylko wyobrazi jakbym si czu a, gdybym musia a zostawi swoj ma c reczk pod opiek innych dzieci Jednak im bardziej Era Supernowej posuwa a si do przodu, tym bardziej powie staje si monotonna Jest ona napisana w formie sprawozdania z wydarze tej ery, wi c mamy bardzo du o suchych opis w wydarze , cz sto bardzo szczeg owych i powtarzalnych Ca a akcja na Antarktydzie nic wi cej nie napisz , bo nie chc wam zdradza zbyt wielu szczeg w by a dla mnie chyba najtrudniejsza do przebrni cia Mamy tam ponad czterdzie ci stron relacji z wydarze , przedstawionych w spos b obiektywny i wyprany z emocji, i szczerze m wi c troch mnie to wym czy o Co nie znaczy, e ksi ka mi si nie podoba a, bo podoba a mi si bardzo To, w jaki spos b autor pokazuje nam, e dzieci maj zupe nie inne pojmowanie wiata, inne priorytety oraz zupe nie inn mentalno Przez to ca y wysi ek doros ych, by wdro y je w funkcjonowanie ich wiata by zupe nie bezowocny Oczywi cie jest to wizja bardzo mroczna i niepokoj ca, ale Cixin Liu przedstawia to w taki spos b, e jeste my w stanie uwierzy , e tak w a nie m g by si potoczy los Ziemi S ysza am opinie, e nie jest to najlepsza powie autora Zwa ywszy na fakt, e Era Supernowej zosta a napisana przed Problemem Trzech Cia , nie ma w tym nic specjalnie dziwnego Nie zgodz si jednak z tym, e nie jest to najlepsza powie , by zacz przygod z autorem Mi, pomimo drobnych wad, ksi ka bardzo si podoba a i na pewno b d chcia a si gn po wi cej jego powie ci My l , e Era Supernowej mo e si r wnie spodoba tym, kt rzy niekoniecznie s fanami sci fi Je li podobaj si wam powie ci typu W adcy Much czy Opowie ci Podr cznej , to my l , e ta r wnie przypadnie Wam do gustu


 2. says:

  The adults are wiped out by a cosmic event that results in the Lord of the Flies on a planetary scale Liu uses some hand wavy logic to explain how only the adults were affected by the supernova, which is rather uncharacteristic of his writing Normally he goes into dissertation level detail behind the science of major events Scientific realism is his brand, so it it was a surprise to see that lacking The story does have some interesting plot points and a few unexpected turns, but overall it s The adults are wiped out by a cosmic event that results in the Lord of the Flies on a planetary scale Liu uses some hand wavy logic to explain how only the adults were affected by the supernova, which is rather uncharacteristic of his writing Normally he goes into dissertation level detail behind the science of major events Scientific realism is his brand, so it it was a surprise to see that lacking The story does have some interesting plot points and a few unexpected turns, but overall it s rather boring Out of all the Liu s stories that I ve read, this one is mostly written from a larger macro perspective, which gives it a sterile and detached feel There s very little character development or backstory Liu goes into great detail describing the child war games, but I ended up skimming most of that because I didn t care Overall, this is my least favorite Liu book story Maybe the premise would ve severed better as a short story or novella instead of a 350 page book


 3. says:

  Boring Extremely boring Why did I waste time reading this book The theme ia good though, I don t like it because I don t like to read children s book and this book is about the children s world only children.


 4. says:

  Supernova Era explores the fate of humanity after a nearby Supernova irradiates the Earth, causing radiation sickness that will kill everyone over 13 years old within a year Stylistically, the vibe of this book is a blend of history text and novel, with occasional excerpts from first person accounts of the events The first third of the book is about the scramble to pass on the full scope of human knowledge and infrastructure to its young successors, then Liu details the dramatic course of hist Supernova Era explores the fate of humanity after a nearby Supernova irradiates the Earth, causing radiation sickness that will kill everyone over 13 years old within a year Stylistically, the vibe of this book is a blend of history text and novel, with occasional excerpts from first person accounts of the events The first third of the book is about the scramble to pass on the full scope of human knowledge and infrastructure to its young successors, then Liu details the dramatic course of history for the first several years after the transition to the children s world The story is told primarily about the Chinese children, but also focuses on American children and incorporates other world powers I loved reading this book, and my thoughts are swirling with the story still Liu took this story in these unpredictable directions, and then the book ended quite abruptly I wantFor me the most impactful section was in the immediate aftermath of the last adults deaths, and I was so emotional for a long time reading the chaotic, and deeply sad, result


 5. says:

  This is the first time I ve read a Chinese novel translated into English The original Chinese book was published in 2003, though it was written even earlier Thirteen years later, English readers are getting a chance to enjoy it This is a very well written and translated book.A very interesting thought experiment on how the world might be if a cataclysmic event wiped out almost all humanity This event leaves just children alive I find it hard to believe that children would think and talk the This is the first time I ve read a Chinese novel translated into English The original Chinese book was published in 2003, though it was written even earlier Thirteen years later, English readers are getting a chance to enjoy it This is a very well written and translated book.A very interesting thought experiment on how the world might be if a cataclysmic event wiped out almost all humanity This event leaves just children alive I find it hard to believe that children would think and talk the way the leader children do I almost wish this story had been told from the point of view of adult aliens observing Earth s struggle with a world run by children.The author is a pretty intense science fiction writer, going into great detail about the science he used in his story I felt my eyes glaze over a few times but right when I was about to stop reading, the story got interesting again Though, I could have a used a little less of the complicated science andstory.Although this is an extremely well written and translated book, the story never grabbed me I wasn t really invested in it and could have easily walked away at any point ARC provided by the publisher via Edelweiss in exchange for an honest review


 6. says:

  Pocz tek interesuj cy, p niej gorzej Szczerze m wi c rozw j fabu y w kierunku w jakim poszed autor, nie do ko ca mi si spodoba Epilog ciekawy, nawi zuj cy do tematu zmian klimatycznych.


 7. says:

  How are you part of a nation that you had no part in creating How do you accept founding principles that you had no part in authoring Would anyone any generation make the same choices as their ancestors or, if there were no enforcement of continuity, choose to maintain the old values What if the grounding principle of society really could be.fun In this book, the youth left alone on the planet Earth rebel just not against their parents.For those coming to this book having only read the Three How are you part of a nation that you had no part in creating How do you accept founding principles that you had no part in authoring Would anyone any generation make the same choices as their ancestors or, if there were no enforcement of continuity, choose to maintain the old values What if the grounding principle of society really could be.fun In this book, the youth left alone on the planet Earth rebel just not against their parents.For those coming to this book having only read the Three Body trilogy and Ball Lightning, The Supernova Era may come as something of a surprise Less hard science fiction andsociological satire, this book draws upon sources ranging from Charlie and the Chocolate Factory to Lord of the Flies, Dr Strangelove to the reality TV program Wife Swap.Written in 1989 but first published in 2004, The Supernova Era mirrors events in modern Chinese history up to the beginning of the Deng Xiaoping era In a clear nod to the sweeping away of old values during the Cultural Revolution, Liu creates an alternate world in which he can explore the question When an opportunity to reset society arises a revolution, a migration, a settlement on the moon which of the Olds Customs, Culture, Habits, Ideas should people retain, and which discard The text is full of such imaginative thought experiments, but Liu fails to flesh all of them out Many big ideas that in themselves could drive an entire book, such as replacing the bureaucratic apparatus of government with a sentient Artificial Intelligence, or using Virtual Reality to simulate the political debate of the nation, are briefly explored but then unfortunately disappear within a few chapters I have read suggestions online that some of these scenes may have been borrowed from Liu s earlier work.Liu has written a number of later stories featuring land wars similar to the main battle in this book, full of tanks, missiles and artillery they all share as a theme the search for a creative technological or social means of ending the fighting The Glory and the Dream revisits Olympic competition as the end rather than the beginning, as in this novel of war Full Spectrum Barrage Jamming and The Chaos Butterfly are similarly brutal yet surprising in their solutions.The satirical commentary I caught was very obvious Americans love violence, a cunning character is a clear stand in for Kissinger The translation by Joel Martinsen who also translated Liu s Ball Lightning and The Dark Forest is quite nimble, and while the footnotes provided address Liu s explicit text, as a reader I worry if there areelusive references and satire that further context historical or otherwise would have made clear.This book starts with an end, but ends with a beginning Liu s powerful denouement resets the premise from work vs play into a story about im migration and exploration, nation and community Tor has provided an advance review copy of The Supernova Erafor review, the opinions expressed are mine alone.


 8. says:

  Trudno to por wnywa , ale Era Supernowej W adca much.


 9. says:

  This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here Let me begin my review by saying that I really strongly dislike The Lord of the Flies , so I was skeptical of this book I decided to give it a chance because 1 I enjoy lighter post Apocalyptic books think Station Eleven, not I Am Legend and 2 I ve heard great things about Liu s other works.I thought the concept itself was interesting a supernova causes radiation that will kill everyone over age 13 or so, but they have about a year before they ll die How will they leave the world for the Let me begin my review by saying that I really strongly dislike The Lord of the Flies , so I was skeptical of this book I decided to give it a chance because 1 I enjoy lighter post Apocalyptic books think Station Eleven, not I Am Legend and 2 I ve heard great things about Liu s other works.I thought the concept itself was interesting a supernova causes radiation that will kill everyone over age 13 or so, but they have about a year before they ll die How will they leave the world for their children, and how will the children act after the adults are gone From a storytelling perspective, I liked the approach of writing as a historian after the fact Some may think that removes suspense, but I liked the perspective it gave I also appreciated reading about how the adults and children would both react However, I think there s an entire missing story here about the teenagers over 13 ish and how teens young adults would have reacted Bottom line I feel like the book starts off really strong and intriguing but then goes downhill as it goes on I m glad I read it, and will add Liu s other books to my TBR pile, but I didn t really leave the book feeling satisfied with the plot.Thanks to Tor for providing me with an ARC at the 2019 American Library Association conference


 10. says:

  Great concept, but it fell apart a bit at the end, and there were odd errors in the text, like Queen Elizabeth I visiting the White House, and also a real lack of female characters who weren t in frivolous or care taking roles The writing style was also really dry, which that might have been the fault of the translation, or the original text I felt very detached from the characters and the story while reading it, like the feeling I often experience when reading something from 500 years ago.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • See Post

 • More Post